Alcibiade de Platon

(extraits)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Accueil

                                                                                                                                                                 


Socrate est le seul que la fierté du jeune homme, Alcibiade, n'a pas découragé de lui vouloir du bien.


[103] (103a) (ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ὦ παῖ Κλεινίου, οἶμαί σε θαυμάζειν ὅτι πρῶτος ἐραστής σου γενόμενος τῶν ἄλλων πεπαυμένων μόνος οὐκ ἀπαλλάττομαι, καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δι´ ὄχλου ἐγένοντό σοι διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν οὐδὲ προσεῖπον. τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώπειον, ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ ὕστερον πεύσῃ. νῦν δὲ (103b) ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, οὕτω προσελήλυθα· εὔελπις δ´ εἰμὶ καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό. σχεδὸν οὖν κατανενόηκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σκοπούμενος ὡς πρὸς τοὺς ἐραστὰς ἔσχες· πολλῶν γὰρ γενομένων καὶ μεγαλοφρόνων οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑπερϐληθεὶς τῷ φρονήματι ὑπὸ σοῦ πέφευγεν.

[104] (104a) τὸν δὲ λόγον, ᾧ ὑπερπεφρόνηκας, ἐθέλω διελθεῖν. οὐδενὸς φῂς ἀνθρώπων ἐνδεὴς εἶναι εἰς οὐδέν· τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα εἶναι, ὥστε μηδενὸς δεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα τελευτῶντα εἰς τὴν ψυχήν. οἴει γὰρ δὴ εἶναι πρῶτον μὲν κάλλιστός τε καὶ μέγιστος - καὶ τοῦτο μὲν δὴ παντὶ δῆλον ἰδεῖν ὅτι οὐ ψεύδῃ - ἔπειτα νεανικωτάτου γένους ἐν τῇ σεαυτοῦ πόλει, οὔσῃ μεγίστῃ τῶν Ἑλληνίδων, καὶ (104b) ἐνταῦθα πρὸς πατρός τέ σοι φίλους καὶ συγγενεῖς πλείστους εἶναι καὶ ἀρίστους, οἳ εἴ τι δέοι ὑπηρετοῖεν ἄν σοι, τούτων δὲ τοὺς πρὸς μητρὸς οὐδὲν χείρους οὐδ´ ἐλάττους. συμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείζω οἴει σοι δύναμιν ὑπάρχειν Περικλέα τὸν Ξανθίππου, ὃν ὁ πατὴρ ἐπίτροπον κατέλιπε σοί τε καὶ τῷ ἀδελφῷ· ὃς οὐ μόνον ἐν τῇδε τῇ πόλει δύναται πράττειν ὅτι ἂν βούληται, ἀλλ´ ἐν πάσῃ τῇ Ἑλλάδι καὶ τῶν βαρϐάρων ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις γένεσιν. προσθήσω δὲ καὶ ὅτι τῶν (104c) πλουσίων· δοκεῖς δέ μοι ἐπὶ τούτῳ ἥκιστα μέγα φρονεῖν. κατὰ πάντα δὴ ταῦτα σύ τε μεγαλαυχούμενος κεκράτηκας τῶν ἐραστῶν ἐκεῖνοί τε ὑποδεέστεροι ὄντες ἐκρατήθησαν, καί σε ταῦτ´ οὐ λέληθεν· ὅθεν δὴ εὖ οἶδα ὅτι θαυμάζεις τί διανοούμενός ποτε οὐκ ἀπαλλάττομαι τοῦ ἔρωτος, καὶ ἥντιν´ ἔχων ἐλπίδα ὑπομένω τῶν ἄλλων πεφευγότων.

ἐραστής, οῦ (ὁ) : qui aime passionnément.
πρῶτος ἐραστής σου : ton premier amour.
ὡς πρὸς τοὺς ἐραστὰς ἔσχες : comment tu te comportais à l'égard de tes amoureux.
ἀπαλλάσσω, att. ἀπαλλάττω (impf. ἀπήλλασσον, futur ἀπαλλάξω, aor. ἀπήλλαξα, parf. ἀπήλλαχα; passif futur ἀπαλλαχθήσομαι, f. 2 plus us. ἀπαλλαγήσομαι, aor. ἀπηλλάχθην, aor. 2 plus us. ἀπηλλάγην, parf. ἀπήλλαγμαι) : diriger ou pousser d’un autre côté, d’où écarter, éloigner.
πρὸς πατρός : du côté paternel.
τὸ σύμπαν : la totalité, l’ensemble.
συμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείζω : plus que sur tous ces avantages que je viens d'énumérer.
ὑπερφρονέω-ῶ : élever ses pensées trop haut, avoir des vues trop hautes; avoir des sentiments trop hauts, être fier, orgueilleux; traiter dédaigneusement, mépriser, dédaigner.


[103]
Premier Alcibiade (Sur la nature de l'homme)

(SOCRATE) CHAPITRE I.
Fils de Clinias, tu es sans doute surpris qu'ayant été ton premier amoureux, je sois le seul qui ne te quitte pas, quand les autres ont cessé de t'aimer, et que, tandis qu'ils t'agaçaient de leurs entretiens, moi je ne t'aie pas même adressé la parole pendant tant d'années. Et la cause n'en était pas dans quelque considération humaine, mais dans l'opposition d'un démon, dont tu apprendras plus tard le pouvoir. A présent qu'il ne s'y oppose plus, je viens à toi et j'ai bon espoir qu'à l'avenir il ne s'y opposera pas davantage. Pendant ce temps, j'examinais comment tu te comportais à l'égard de tes amoureux et voici à peu près ce que j'ai remarqué. Si nombreux et si fiers qu'ils fussent, il n'en est pas un que tu n'aies traité de haut et qui ne se soit retiré.


[104] Et la raison de tes dédains, je vais te la dire. Tu prétends n'avoir jamais besoin de personne, parce que tu as assez d'avantages, à commencer par le corps et à finir par l'âme, pour n'avoir besoin d'aucun secours. D'abord tu te dis que tu es très beau et très grand, et en cela tout le monde peut voir que tu ne te trompes pas; ensuite que tu appartiens à une des plus vaillantes familles de ta cité, qui est la plus grande de la Grèce, que tu y as, du côté de ton père, beaucoup d'amis et de parents du premier rang, qui pourront te seconder en cas de besoin, et que tu n'en as pas moins ni de moins considérables du côté de ta mère. Mais plus encore que sur tous ces avantages que je viens d'énumérer, tu comptes sur l'influence de Périclès, fils de Xanthippe, que ton père vous a laissé pour tuteur, à toi et à ton frère, Périclès, qui peut faire ce qu'il veut, non seulement dans cette ville, mais dans toute la Grèce et chez beaucoup de grandes nations barbares. J'ajouterai que tu es au nombre des riches, mais c'est de quoi tu me parais être le moins fier. Gonflé de tous ces avantages, tu t'es mis au-dessus de tes amoureux, et eux, sentant leur infériorité, se sont tenus pour battus, et tu t'en es bien rendu compte. Voilà pourquoi tu te demandes, j'en suis sûr, quelle idée je puis avoir pour ne pas renoncer à mon amour et dans quel espoir je reste, quand les autres se sont retirés.

*************
    

        voir "le grec par les textes", 4/3 ème; Gravil et Maurois, page 154; éditions Gallimard.

[123 c] οἶμαι ἐγώ, εἴ τις εἴποι τῇ βασιλέως μητρί, Ξέρξου δὲ γυναικί, Ἀμήστριδι, ὅτι ἐν νῷ ἔχει σοῦ τῷ ὑεῖ ἀντιτάττεσθαι ὁ Δεινομάχης ὑός, ᾗ ἔστι κόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν πεντήκοντα εἰ πάνυ πολλοῦ, τῷ δ´ ὑεῖ αὐτῆς γῆς πλέθρα Ἐρχίασιν οὐδὲ τριακόσια, θαυμάσαι ἂν ὅτῳ ποτὲ πιστεύων (123d) ἐν νῷ ἔχει οὗτος ὁ Ἀλκιϐιάδης τῷ Ἀρτοξέρξῃ διαγωνίζεσθαι, καὶ οἶμαι ἂν αὐτὴν εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔσθ´ ὅτῳ ἄλλῳ πιστεύων οὗτος ἀνὴρ ἐπιχειρεῖ πλὴν ἐπιμελείᾳ τε καὶ σοφίᾳ· ταῦτα γὰρ μόνα ἄξια λόγου ἐν Ἕλλησιν. ἐπεὶ εἴ γε πύθοιτο ὅτι Ἀλκιϐιάδης οὗτος νῦν ἐπιχειρεῖ πρῶτον μὲν ἔτη οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴκοσιν, ἔπειτα παντάπασιν ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τούτοις, τοῦ ἐραστοῦ αὐτῷ λέγοντος ὅτι χρὴ πρῶτον μαθόντα καὶ ἐπιμεληθέντα αὑτοῦ (123e) καὶ ἀσκήσαντα οὕτως ἰέναι διαγωνιούμενον βασιλεῖ, οὐκ ἐθέλει, ἀλλά φησιν ἐξαρκεῖν καὶ ὡς ἔχει, οἶμαι ἂν αὐτὴν θαυμάσαι τε καὶ ἐρέσθαι· "Τί οὖν ποτ´ ἔστιν ὅτῳ πιστεύει τὸ μειράκιον;" εἰ οὖν λέγοιμεν ὅτι κάλλει τε καὶ μεγέθει καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ φύσει τῆς ψυχῆς, ἡγήσαιτ´ ἂν ἡμᾶς, ὦ Ἀλκιϐιάδη, μαίνεσθαι πρὸς τὰ παρὰ σφίσιν ἀποϐλέψασα πάντα τὰ τοιαῦτα.
[124] οἶμαι δὲ κἂν Λαμπιδώ, τὴν Λεωτυχίδου μὲν θυγατέρα, Ἀρχιδάμου δὲ γυναῖκα, Ἄγιδος δὲ μητέρα, οἳ πάντες βασιλῆς γεγόνασιν, θαυμάσαι ἂν καὶ ταύτην εἰς τὰ παρὰ σφίσιν ὑπάρχοντα ἀποϐλέψασαν, εἰ σὺ ἐν νῷ ἔχεις τῷ ὑεῖ αὐτῆς διαγωνίζεσθαι οὕτω κακῶς ἠγμένος. καίτοι οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ εἶναι, εἰ αἱ τῶν πολεμίων γυναῖκες βέλτιον περὶ ἡμῶν διανοοῦνται, οἵους χρὴ ὄντας σφίσιν ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεῖς περὶ ἡμῶν αὐτῶν; ἀλλ´, ὦ μακάριε, πειθόμενος ἐμοί τε καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς γράμματι, γνῶθι σαυτόν, ὅτι οὗτοι ἡμῖν εἰσιν ἀντίπαλοι, ἀλλ´ οὐχ οὓς σὺ οἴει· ὧν ἄλλῳ μὲν οὐδ´ ἂν ἑνὶ περιγενοίμεθα, εἰ μή περ ἐπιμελείᾳ γε ἂν καὶ τέχνῃ. ὧν σὺ εἰ ἀπολειφθήσῃ, καὶ τοῦ ὀνομαστὸς γενέσθαι ἀπολειφθήσῃ ἐν Ἕλλησί τε καὶ βαρϐάροις, οὗ μοι δοκεῖς ἐρᾶν ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἄλλου.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)

Τίνα οὖν χρὴ τὴν ἐπιμέλειαν, ὦ Σώκρατες, ποιεῖσθαι; ἔχεις ἐξηγήσασθαι; παντὸς γὰρ μᾶλλον ἔοικας ἀληθῆ εἰρηκότι.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ναί· ἀλλὰ γὰρ κοινὴ βουλὴ ᾧτινι τρόπῳ ἂν ὅτι βέλτιστοι γενοίμεθα. ἐγὼ γάρ τοι οὐ περὶ μὲν σοῦ λέγω ὡς χρὴ παιδευθῆναι, περὶ ἐμοῦ δὲ οὔ· οὐ γὰρ ἔσθ´ ὅτῳ σου διαφέρω πλήν γ´ ἑνί.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Τίνι;
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ὁ ἐπίτροπος ὁ ἐμὸς βελτίων ἐστὶ καὶ σοφώτερος ἢ Περικλῆς ὁ σός.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Τίς οὗτος, ὦ Σώκρατες;
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Θεός, ὦ Ἀλκιϐιάδη, ὅσπερ σοί με οὐκ εἴα πρὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας διαλεχθῆναι· ᾧ καὶ πιστεύων λέγω ὅτι ἡ ἐπιφάνεια δι´ οὐδενὸς ἄλλου σοι ἔσται ἢ δι´ ἐμοῦ.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)

Παίζεις, ὦ Σώκρατες.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἴσως· λέγω μέντοι ἀληθῆ, ὅτι ἐπιμελείας δεόμεθα, μᾶλλον μὲν πάντες ἄνθρωποι, ἀτὰρ νώ γε καὶ μάλα σφόδρα.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ὅτι μὲν ἐγώ, οὐ ψεύδῃ.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐδὲ μὴν ὅτι γε ἐγώ.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Τί οὖν ἂν ποιοῖμεν;
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐκ ἀπορρητέον οὐδὲ μαλθακιστέον, ὦ ἑταῖρε.

(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὔτοι δὴ πρέπει γ´, ὦ Σώκρατες.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐ γάρ, ἀλλὰ σκεπτέον κοινῇ. καί μοι λέγε· φαμὲν γὰρ δὴ ὡς ἄριστοι βούλεσθαι γενέσθαι. ἦ γάρ;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τίνα ἀρετήν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Δῆλον ὅτι ἥνπερ οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οἱ τί ἀγαθοί;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Δῆλον ὅτι οἱ πράττειν τὰ πράγματα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ποῖα; ἆρα τὰ ἱππικά;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐ δῆτα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Παρὰ τοὺς ἱππικοὺς γὰρ ἂν ᾖμεν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλὰ τὰ ναυτικὰ λέγεις;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὔ.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Παρὰ τοὺς ναυτικοὺς γὰρ ἂν ᾖμεν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλὰ ποῖα; ἃ τίνες πράττουσιν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ἅπερ Ἀθηναίων οἱ καλοὶ κἀγαθοί.
[125] (125a) (ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Καλοὺς δὲ κἀγαθοὺς λέγεις τοὺς φρονίμους ἢ τοὺς ἄφρονας;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Τοὺς φρονίμους.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐκοῦν ὃ ἕκαστος φρόνιμος, τοῦτ´ ἀγαθός;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ὃ δὲ ἄφρων, πονηρός;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Πῶς γὰρ οὔ;
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἆρ´ οὖν ὁ σκυτοτόμος φρόνιμος εἰς ὑποδημάτων ἐργασίαν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Πάνυ γε.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀγαθὸς ἄρ´ εἰς αὐτά;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
 Ἀγαθός.

(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τί δ´; εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὁ σκυτοτόμος;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί. (125b)
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Κακὸς ἄρα εἰς τοῦτο;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ὁ αὐτὸς ἄρα τούτῳ γε τῷ λόγῳ κακός τε καὶ ἀγαθός.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Φαίνεται.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἦ οὖν λέγεις τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐ δῆτα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλὰ τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαθοὺς λέγεις;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Τοὺς δυναμένους ἔγωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐ δήπου ἵππων γε;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐ δῆτα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλ´ ἀνθρώπων;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἆρα καμνόντων;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὔ.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλὰ πλεόντων;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὔ φημι.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλὰ θεριζόντων;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὔ. (125c)
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλ´ οὐδὲν ποιούντων ἤ τι ποιούντων;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ποιούντων λέγω.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τί; πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι.
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐκοῦν τῶν καὶ συμ
ϐαλλόντων ἑαυτοῖς καὶ χρωμένων ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς ζῶμεν ἐν ταῖς πόλεσιν.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν ἀνθρώποις χρωμένων;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἆρα κελευστῶν χρωμένων ἐρέταις;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐ δῆτα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Κυ
ϐερνητικὴ γὰρ αὕτη γε ἀρετή;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλ´ ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν αὐλητῶν, ἀνθρώποις (125d) ἡγουμένων ᾠδῆς καὶ χρωμένων χορευταῖς;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐ δῆτα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Χοροδιδασκαλικὴ γὰρ αὕτη γ´ αὖ;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Πάνυ γε.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλὰ τί ποτε λέγεις χρωμένων ἀνθρώπων ἀνθρώποις οἷόν τ´ εἶναι ἄρχειν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Κοινωνούντων ἔγωγε λέγω πολιτείας καὶ συμ
ϐαλλόντων πρὸς ἀλλήλους, τούτων ἄρχειν τῶν ἐν τῇ πόλει.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη; ὥσπερ ἂν εἴ σε ἐροίμην πάλιν τὰ νυνδή, κοινωνούντων ναυτιλίας ἐπίστασθαι ἄρχειν τίς ποιεῖ τέχνη; (ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Κυ
ϐερνητική. (125e)
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)

Κοινωνούντων δ´ ᾠδῆς, ὡς νυνδὴ ἐλέγετο, τις ἐπιστήμη ποιεῖ ἄρχειν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ἥνπερ σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἡ χοροδιδασκαλία.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τί δέ; πολιτείας κοινωνούντων τίνα καλεῖς ἐπιστήμην;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Εὐϐουλίαν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.

(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τί δέ; μῶν ἀ
ϐουλία δοκεῖ εἶναι ἡ τῶν κυϐερνητῶν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Οὐ δῆτα.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἀλλ´ εὐϐουλία;


[123 cSi donc, je suppose, quelqu'un allait dire à la mère du roi, femme de Xerxès, à Amestris : « Il y a un homme qui médite d'entrer en lice avec ton fils. C'est le fils de Deinomakhè, dont la parure vaut peut-être cinquante mines, tout au plus, et lui-même possède à Erkhia un domaine qui ne mesure même pas trois cents plèthres », elle se demanderait avec surprise sur quoi se fonde cet Alcibiade pour songer à lutter avec Artoxerxès, et je m'imagine qu'elle dirait : « Cet homme-là ne peut compter pour une telle entreprise sur aucune autre chose que sur son application et son habileté ; car ce sont les seules choses de valeur que possèdent les Grecs. » Mais si on lui apprenait que cet Alcibiade forme actuellement cette entreprise et que d'abord il n'a pas encore vingt ans accomplis et qu'ensuite il est totalement ignorant, qu'en outre, quand celui qui l'aime lui dit qu'il doit d'abord s'instruire, prendre soin de lui-même et s'exercer avant d'engager la lutte avec le roi, il refuse et déclare qu'il est bien comme il est, et n'a besoin de rien de plus, j'imagine qu'elle serait ébahie et demanderait : « Mais enfin sur quoi s'appuie ce petit jeune homme ? » Si nous lui répondions que c'est sur sa beauté, sa taille, sa naissance, sa richesse et son intelligence naturelle, elle nous prendrait pour des fous, Alcibiade, en considérant les avantages dont on jouit chez elle sous tous ces rapports.
 
 [124] Et je pense bien que Lampido aussi, fille de Léotykhidas, femme d'Arkhidamos et mère d'Agis, qui tous ont été rois, s'étonnerait, elle aussi, en considérant les ressources de son pays, que tu songes à lutter contre son fils, mal élevé comme tu l'as été. Eh ! ne sens-tu pas quelle humiliation c'est de voir que les femmes de nos ennemis jugent de nous mieux que nous-mêmes et sachent mieux ce que nous devrions être pour les attaquer ? Allons, mon bienheureux Alcibiade, suis mes conseils et crois-en l'inscription de Delphes : "Connais-toi toi-même", et sache que nos rivaux sont ceux-là et non ceux que tu penses et que, pour les surpasser, nous n'avons pas d'autre moyen que l'application et le savoir. Si tu ne peux compter sur ces qualités, ne compte pas non plus devenir illustre chez les Grecs et chez les barbares, ce que tu désires plus ardemment que personne n'a jamais désiré aucune chose au monde.
 (ALCIBIADE) CHAPITRE XIX.
Quelle est donc cette application qu'il faut prendre, Socrate ? Peux-tu me l'expliquer ? Car il me paraît on ne peut plus certain que ce que tu viens de dire est exact.
 (SOCRATE)
Oui, je le peux : mais c'est ensemble qu'il nous faut chercher les moyens de devenir les meilleurs possible; car, si je dis de toi que tu as besoin d'être instruit, je le dis aussi de moi. Il n'y a qu'un point où je diffère de toi.
(ALCIBIADE)
Lequel ?
(SOCRATE)
C'est que mon tuteur est meilleur et plus sage que Périclès, qui est le tien.
(ALCIBIADE)
Qui est ce tuteur, Socrate ?
(SOCRATE)
C'est un dieu, Alcibiade, celui-là même qui jusqu'à aujourd'hui ne me permettait pas de m'entretenir avec toi. C'est la foi que j'ai en lui qui me fait dire que tu n'atteindras la célébrité par aucun autre que par moi.
(ALCIBIADE)
Tu plaisantes, Socrate.
(SOCRATE)
Peut-être. Cependant je dis la vérité, quand je soutiens que nous avons besoin d'application, tous tant que nous sommes, mais tout particulièrement nous deux.
(ALCIBIADE)
Pour ce qui est de moi, tu ne te trompes pas.
(SOCRATE)
Ni pour ce qui est de moi, non plus.
(ALCIBIADE)
Alors, que pourrions-nous faire ?
(SOCRATE)
Il ne faut pas nous décourager ni mollir, camarade.
(ALCIBIADE)
Assurément, Socrate, il ne le faut pas.
(SOCRATE)
Non, en effet. Mais voyons ensemble. Dis-moi, nous disons bien que nous voulons devenir aussi parfaits que possible, n'est-ce pas ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Dans quel genre de vertu ?
(ALCIBIADE)
Evidemment dans le traitement des affaires.
(SOCRATE)
Quelles affaires ? L'équitation ?
(ALCIBIADE)
Non pas.
(SOCRATE)
Car nous nous adresserions aux écuyers ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Est-ce des affaires de la marine que tu parles ?
(ALCIBIADE)
Non.
(SOCRATE)
Car nous irions trouver les marins ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Alors de quelles affaires ? des affaires de qui ?
(ALCIBIADE)
Des Athéniens beaux et bons.
[125] (SOCRATE)
Qui appelles-tu beaux et bons, les hommes intelligents ou les imbéciles ?
(ALCIBIADE)
Les hommes intelligents.
(SOCRATE)
Alors chaque homme est bon en cela où il est intelligent ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Et l'homme inintelligent, mauvais ?
(ALCIBIADE)
Sans doute.
(SOCRATE)
Alors le cordonnier est intelligent pour la confection des chaussures ?
(ALCIBIADE)
Certainement.
(SOCRATE)
Il est donc bon pour cela ?
(ALCIBIADE)
Il l'est.
(SOCRATE)
Mais pour confectionner des manteaux, le cordonnier n'est-il pas inintelligent ?
(ALCIBIADE)
Si.
(SOCRATE)
Donc mauvais pour cela ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Le même homme est donc, d'après ce raisonnement, à la fois mauvais et bon ?
(ALCIBIADE)
Apparemment.
(SOCRATE) CHAPITRE XX.
Veux-tu donc dire que les hommes bons sont aussi mauvais ?
(ALCIBIADE)
Non, certes.
(SOCRATE)
Alors, quels sont donc ceux que tu appelles bons ?
(ALCIBIADE)
J'appelle bons ceux qui sont capables de commander dans un Etat.
(SOCRATE)
Pas aux chevaux, je pense ?
(ALCIBIADE)
Non, certes.
(SOCRATE)
Alors, aux hommes ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Aux malades ?
(ALCIBIADE)
Non.
(SOCRATE)
Alors, à ceux qui naviguent.
(ALCIBIADE)
Certainement non.
(SOCRATE)
Alors, à ceux qui moissonnent ?
(ALCIBIADE)
Non.
(SOCRATE)
Est-ce à ceux qui ne font rien ou à ceux qui font quelque chose ?
(ALCIBIADE)
Je parle de ceux qui font quelque chose.
(SOCRATE)
Quoi ? essaye de me le faire voir.
(ALCIBIADE)
Je parle de ceux qui traitent ensemble et qui ont affaire avec d'autres, comme nous vivons dans la société.
(SOCRATE)
Tu parles donc de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Est-ce à des céleustes qui ont affaire à des rameurs ?
(ALCIBIADE)
Non, certes.
(SOCRATE)
Car c'est le talent qui relève du métier de pilote.
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Peut-être parles-tu de commander à des joueurs de flûte, qui dirigent des chanteurs et se servent de danseurs ?
(ALCIBIADE)
Pas du tout.
(SOCRATE)
Car c'est le talent qui relève du maître de choeur ?
(ALCIBIADE)
Oui.
(SOCRATE)
Alors qu'appelles-tu donc être capable de commander à des hommes qui se servent d'autres hommes ?
(ALCIBIADE)
Je parle de ceux qui participent à l'administration de l'Etat et qui ont affaire les uns aux autres : c'est ceux-là qu'il s'agit de commander dans la cité.
(SOCRATE) CHAPITRE XXI.
Quel est donc cet art ? Suppose que, reprenant mon exemple de tout à l'heure, je te demande quel est l'art qui enseigne à commander à ceux qui participent à la conduite d'un vaisseau.
(ALCIBIADE)
C'est l'art du pilote.
(SOCRATE)
Et pour ceux qui participent au chant, dont nous parlions à l'instant, quelle est la science qui apprend à les commander ?
(ALCIBIADE)
Celle que tu viens de mentionner, la science du maître de choeur.
(SOCRATE)
Et pour ceux qui participent à l'administration de l'Etat, comment appelles-tu la science qui les concerne ?
(ALCIBIADE)
Pour moi, Socrate, je l'appelle l'art de bien conseiller.
(SOCRATE)
Eh ! crois-tu par hasard que l'art des pilotes soit l'art de mal conseiller ?
(ALCIBIADE)
Assurément non.
(SOCRATE)
De bien conseiller, alors ?

Δεινομάχη, ης (ἡ) : Deinomakhè :  mère d’Alcibiade, Plat. Alc. 105 d, 123 c ; Plut. Alc. 1 ; etc.
Ἄμηστρις, ιδος, acc. -ιν : Amèstris : 1 (ὁ) chef perse, Eschl. Pers. 320 || 2 (ἡ) femme de Xerxès, Hdt. 7, 61, etc. ; Plat. 1 Alc. 123 c, etc.

ἐπιμέλεια, ας (ἡ) : soin, sollicitude; surveillance, gouvernement, administration; application.
*************


        voir "le grec par les textes", 4/3 ème; Gravil et Maurois, page 163; éditions Gallimard.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἆρ´ οὖν φιλίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ὁμόνοιαν.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Διὰ τίν´ οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἱ πόλεις περὶ ἀριθμούς;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Διὰ τὴν ἀριθμητικήν.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τί δὲ οἱ ἰδιῶται; οὐ διὰ τὴν αὐτήν;

(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Διὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαστος αὐτὸς αὑτῷ ὁμονοεῖ (126d) περὶ σπιθαμῆς καὶ πήχεος ὁπότερον μεῖζον; οὐ διὰ τὴν μετρητικήν;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Τί μήν;
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Οὐκοῦν καὶ οἱ ἰδιῶται ἀλλήλοις καὶ αἱ πόλεις;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ναί.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Ἣν δὲ δὴ σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἐστι καὶ περὶ τοῦ (= τίνος), καὶ τίς αὐτὴν τέχνη παρασκευάζει; καὶ ἆρα ἥπερ πόλει, αὑτὴ καὶ ἰδιώτῃ;
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Εἰκός γέ τοι.
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
Τίς οὖν ἔστι; (...)
(ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ)
Ἐγὼ μὲν οἶμαι φιλίαν τε λέγειν καὶ ὁμόνοιαν, ἥνπερ πατήρ τε ὑὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ καὶ γυνὴ ἀνδρί.
                                                                                                                         Alcibiade, 126 (passim)
Socrate
L'amitié est-elle donc, d'après toi, un accord ou un désaccord ?

Alcibiade
Un accord.

Socrate
Quelle est donc la science qui permet aux cités de s'accorder sur les nombres ?

Alcibiade
L'arithmétique

Socrate
Et pour les individus ? N'est-ce pas la même ?

Alcibiade
Si.

Socrate
Quelle est donc la science qui fait que chacun est d'accord avec lui-même sur la longueur relative de la spithame et de la coudée ? N'est-ce pas la mensuration ?

Alcibiade
Sans aucun doute.

Socrate
Par conséquent, il en est de même pour l'accord des individus entre eux et des cités entre elles ?

Alcibiade
Oui

Socrate
Quant à cet accord dont tu parles, quel est-il ? Sur quoi porte-t-il , Quelle est la science qui le procure ? Et celle qui le procure à la cité le procure-t-elle également à l'individu ?

Alcibiade
Cela est vraisemblable.

Socrate
Quelle est-elle donc ?

Alcibiade
Je suis d'avis d'appeler du nom d'amitié et d'accord ce sentiment en vertu duquel un père et une mère, parce qu'ils aiment leur fils, sont en accord avec lui, un frère est en accord avec son frère, une femme avec son mari.